Dağ Bisikleti Parkuru 2: Kilise Alan

  • KİLİSE ALAN N39 41.768 E26 59.309 YÜKSEKLİK:445m
kazdaglari-E_Dag_Parkuru_02